Övrig juridik

Vi kan även hjälpa dig på flera andra områden!

Arvsrätt

Vi kan hjälpa Dödsbon med upprättande av testamente, bouppteckning och arvskifte.

Vi biträder också enskilda parter vid bouppteckning och arvskiften och vid arvstvister.

När vi är ombud för Dig tillvaratager vi Dina intressen och sköter alla kontakter med motparten och domstolen i enlighet med vad vi kommer överens om.

Jag åtar mig uppdrag med internationell anknytning.

Allmän affärsjuridik

Vi kan hjälpa Dig med upprättande av kompanjonavtal och upprättande av överlåtelseavtal

Fastighetsrätt

Vi kan hjälpa Dig med upprättande av avtal om köp och försäljning av fastighet och biträder Dig även i denna typ av tvister i domstol.

Personskada

Vi kan även biträda Dig vid försäkringsbolagens skadereglering i anledning av personskada till följd av trafikolycka, överfall och andra olyckshändelser.

I komplicerade ärenden brukar försäkringsbolagen ersätta Din advokatkostnad under utredningstiden.

Om en uppgörelse inte kan träffas med skadevållaren eller försäkringsbolaget kan Du väcka talan i domstol. Vi åtager oss givetvis att biträda Dig även i den delen.

Övrigt

Vi kan även hjälpa Dig vid hyrestvister, arbetsrättstvister, tvister om fordran mm.