Familjerätt

Vi hjälper dig med de juridiska problem som uppstår när äktenskap, partnerskap och samboförhållanden skall upplösas.

 

När äktenskap, partnerskap och samboförhållanden skall upplösas uppstår juridiska problem. Det bästa är om tvisten kan lösas i samförstånd. I dessa situationer kan vi bidraga till en lösning av tvisten genom att sortera ut vilka frågor som verkligen är tvistiga och föreslå lösningar. Vi har lång erfarenhet av detta.

Alla familjetvister kan emellertid inte lösas i samförstånd utan måste avgöras av domstol.

Vi kan exempelvis hjälpa Dig med följande:

Äktenskapsskillnad

Vill ni båda skiljas eller upplösa Ert partnerskap kan advokatbyrån hjälpa Er med upprättande av gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Vill bara en av Er skiljas eller upplösa Ert partnerskap kan advokatbyrån hjälpa Dig bland annat med upprättande av ansökan om stämning, upprättande av svaromål, skriftväxling och vid förhandlingar i domstol.

I dessa mål kan domstolen förutom att döma till äktenskapsskillnad även avgöra frågor om:

  • Kvarsittanderätt i bostaden
  • Vårdnad, boende, och umgänge beträffande barn
  • Underhållsbidrag
Vårdnad, umgänge och boende

Med vårdnad avses i detta sammanhang inte själva omvårdnaden om barnet utan det juridiska begreppet vårdnad vilket framför allt innebär ett ansvar för barnets förhållanden innefattande bl.a. befogenhet och plikt att, i den omfattning lagen anger, besluta i barnets personliga angelägenheter.

Vårdnaden skall som huvudregel vara gemensam. Det krävs generellt sett mycket starka skäl för att en förälder skall bli ensam vårdnadshavare om ett barn.

Om vårdnaden är gemensam kan domstolen även avgöra var barnet skall bo. Här utgår domstolen från barnets bästa. Det är även möjligt att för domstolen att förordna om växelvis boende för barnet.

Om den ena föräldern ensam skall ha vårdnaden om barnet eller barnet skall vara bosatt hos den ena föräldern kan domstolen bestämma omfattningen av umgänget med den andre föräldern . Ett sådant umgänge omfattar normalt vartannat veckoslut, någon vardag varje vecka, vartannat skollov och fyra-fem veckor varje sommar.

I tvister om vårdnad, umgänge och boende kan advokatbyrån hjälpa Dig bland annat med upprättande av ansökan om stämning, upprättande av svaromål, skriftväxling och vid förhandlingar i domstol.

Underhållsbidrag till barn

Varje förälder är skyldig att utge underhåll för sina barn. Den förälder som inte bor med barnen är skyldig att betala underhållsbidrag. Detta bestäms av barnets behov och utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga dvs deras inkomster med vissa avdrag.

Skall underhållsbidrag fastställas för Ditt barn, är underhållsbidraget för Ditt barn för lågt eller betalar Du för högt underhållsbidrag kan advokatbyrån hjälpa Dig med beräkning av underhållsbidraget och upprätta avtal om fastställande eller jämkning av underhållsbidrag.

I tvister om underhållsbidrag till barn kan advokatbyrån hjälpa Dig bland annat med, upprättande av ansökan om stämning, upprättande av svaromål, skriftväxling och vid förhandlingar i domstol.

Bodelning

Huvudregeln vid bodelningar under äktenskap och i samband med äktenskapsskillnad är att varje make redovisar sin egendom med avdrag för sina skulder. Av det sammanlagda överskottet tar man sedan hälften var. Principerna för denna typ av bodelningar är alltså enkla men tillämpningen kan vara komplicerad. Värderingen av egendom liksom avräkningsfrågor och äktenskapsförord kan medföra problem. Principerna för bodelning efter samboförhållande skiljer sig från vad som ovan nämnts om bodelningar vid äktenskapsskillnad. Vid bodelning efter samboförhållande omfattar bodelningen endast bostaden och bohaget i den mån dessa införskaffats för gemensamt begagnande. All annan egendom faller utanför bodelningen.

Om det pågår ett mål om äktenskapsskillnad mellan Er eller om det redan dömts till äktenskapsskillnad mellan Er kan advokatbyrån hjälpa Er med upprättande av avtal om bodelning, biträda Dig hos bodelningsförrättare och i domstol i mål om klander av bodelning.

Om Ni sammanbott under äktenskapsliknande förhållande men flyttat isär kan advokatbyrån hjälpa Dig med upprättande av avtal om bodelning enligt Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem, biträda Dig hos bodelningsförrättare och i domstol i mål om klander av bodelning.

Vi åtager oss även uppdrag som bodelningsförrättare.

Till familjerätten hör även att i förebyggande syfte upprätta handlingar för att bestämma hur egendom skall fördelas i framtiden. Till sådana handlingar hör:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal

Advokatbyrån åtager sig att upprätta ovan nämnda handlingar och har stor erfarenhet därav.