Brottmål

Vi tar oss an ärenden där vi antingen är försvarare eller där vi representerar den målsägande.

Försvararuppdrag

Blir Du misstänkt för eller åtalad för brott har Du rätt att biträdas av en offentlig eller privat försvarare. En offentlig försvarare får sin ersättning för uppdraget av staten medan en privat försvarare får sin ersättning för uppdraget av Dig. Om det misstänkta eller åtalade brottet inte är alltför obetydligt har Du rätt att biträdas av en offentlig försvarare.

Det misstänkta brottet utreds av polisen genom en förundersökning. När polisen slutfört förundersökningen beslutar en åklagare om åtal skall väckas eller inte. Om åtal väcks kommer en domstol att avgöra om bevisningen räcker för en fällande dom eller om Du skall frikännas.

 

  • Vi biträder Dig under polisens förundersökning och vid en eventuell rättegång.
  • Vi granskar givetvis också förundersökningen och ger Dig råd angående eventuell motbevisning.
  • Vi förklarar också vad som händer under utredningen och rättegången liksom varför så sker.
  • Advokatbyråns handläggning av uppdraget utgår givetvis från Dina uppgifter.
Barn och ungdomar har alltid rätt att få en offentlig försvarare om de är misstänkta för brott. För barn och ungdomar är det mycket viktigt att försvaren är med redan vid polisförhör.

Målsägandebiträde

Om Du utsätts för brott blir Du målsägande. Om brottet polisanmäls kommer detta att utredas av polisen genom en förundersökning. Du har då ofta rätt till ett målsägandebiträde. Domstolen kan på begäran förordna ett målsägandebiträde för Dig. När polisen slutfört förundersökningen beslutar en åklagare om åtal skall väckas mot den misstänkte. Vid en rättegång kan Du framställa anspråk på skadestånd från den tilltalade.

Vi biträder Dig som målsägandebiträde från det att vi förordnats till målsägandebiträde för Dig till dess slutlig dom meddelats i målet. Vi kommer att närvara under polisens förhör med Dig. Vi kommer givetvis också att närvara under rättegången för att utföra Din talan. Vårt biträde till Dig innan rättegången innefattar också beräkning av hur stort skadestånd Du skall yrka. Dessutom förbereder vi Dig också inför rättegången. Om domstolen tillerkänner Dig skadestånd från den dömde kan detta betalas genom överfallsskyddet i Din hemförsäkring eller av Brottsoffermyndigheten.

Staten betalar ersättningen till ett målsägandebiträde.
Vi företräder också barn som blivit utsatta för brott. Det kan ske som målsägandebiträde eller som särskild företrädare för barn (om en vårdnadshavare är misstänkt).